Stadgar för Immigranternas Riksförbund (IRF)

§ 1 Förbundets namn skall vara Immigranternas Riksförbund, och kan förkortas IRF.
§ 2 IRF är en ideell förening.
§ 3 IRF:s syfte är:
• att tillvarata invandrarnas och minoriteternas intressen i Sverige,
• att verka för medlemsföreningarnas gemensamma kulturella, sociala och politiska intressen,
• att arbeta för samverkan mellan medlemsföreningarna sinsemellan och mellan föreningarna och det svenska samhället,
• att stödja verksamheter som syftar till goda relationer mellan olika grupper i samhället till stöd för integration,
• att bevaka och ta del av den kulturella, sociala och politiska utvecklingen i Sverige,
• att särskilt bevaka de frågor som berör invandrare,
• att ge medlemsföreningarna sitt stöd.
§ 4 Bland IRF:s verksamhetsområden kan nämnas:
• invandrarbarnens skolgång,
• invandrarungdomarna och möjligheterna till arbete och yrkesutbildning,
• bostadsfrågan,
• svenskundervisning för vuxna invandrare,
• familjens olika situationer,
• barns och vuxnas fritid,
• flyktingarnas rätt att få en fristad i Sverige,
• utbildning av medlemsföreningarnas funktionärer,
• stöd till medlemsföreningarna genom rådgivning och biträde,
• bevakning av medlemsföreningarnas ekonomiska intressen.
§ 5 IRF:s huvudkontor skall vara beläget i Stockholm
§ 6 Medlemmar
Till medlemmar i Immigranternas Riksförbund (IRF) kan väljas:
• alla föreningar av invandrare eller minoriteter, såväl nationella som tvärnationella, som arbetar för invandrare eller minoriteter i Sverige, och som är demokratiskt uppbyggda,
• riksförbund för invandrare
• enskilda personer, som inte är medlemmar genom lokal förening ansluten till lokalavdelning i IRF.
Med medlemskapet accepterar föreningen IRF:s stadgar och programförklaring. Medlem som bryter mot IRF:s stadgar skall uteslutas. Detsamma gäller den som uppenbart motarbetar IRF:s syfte. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och skall bekräftas av nästkommande årsmöte eller medlemsmöte med ombud.
§ 7 Ansökan om medlemskap lämnas till IRF:s styrelse.
Förening skall bifoga stadgar, lista över styrelsen, antal betalande medlemmar samt verksamhetsberättelse för föregående år. Nybildade föreningar kan ansöka om medlemskap och i stället för verksamhetsberättelse bifoga verksamhetsplan.
§ 8 IRF är partipolitiskt och religiöst obundet
§ 9 Organ.
Riksförbundet har beslutande och rådgivande funktioner på olika nivåer:
a) Årsmöte – IRF:s högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet består av ombud valda av de lokala föreningarna i proportion till deras medlemsantal enligt följande:
• upp till 50 betalande medlemmar – 1 ombud
51 till 100 betalande medlemmar – 2 ombud
101 till 300 betalande medlemmar – 3 ombud
301 betalande medlemmar och uppåt – 4 ombud.
b) Utöver föreningar och enskilda medlemmar kan lokalavdelning bildas inom geografiskt avgränsat område enligt årsmötes beslut, varvid IRF:s stadgar skall tillämpas för lokalavdelningen med undantag för att styrelsen väljs av ombud för anslutna medlemmar. Lokalavdelning beslutar endast i lokala samarbetsfrågor. IRF:s styrelse bestämmer lokalavdelnings rekryteringsområde och avgifter till IRF.

Ombuden till årsmötet väljs av de lokala föreningarna. Lokalavdelningar har rätt att utse ett ombud. Anslutna riksförbund med lokala föreningar har rätt till ytterligare ett ombud för riksförbundet. Riksförbund utan lokala föreningar väljer ombud i proportion till medlemsantalet enligt ovan för föreningar.
Valbar som ombud är medlem, som erlagt stadgad avgift i ansluten förening och enskild medlem ansluten till lokalavdelning. Rätt att utse ombud äger förening och lokalavdelning, som erlagt medlemsavgift för det år, då årsmötet eller medlemsmötet äger rum. Ombuden skall vara anmälda till riksförbundet senast 14 dagar före årsmöte respektive medlemsmöte.
Årsmötet sammankallas varje år. Ett medlemsmöte kan sammankallas med nya valda ombud, om en tredjedel av medlemsföreningarna begär det eller om styrelsen så beslutar. Detta medlemsmöte äger då rätt att besluta i alla frågor utom där det av stadgarna framgår att annan ordning gäller.
Årsmötet skall sammankallas före utgången av mars månad och minst fyra veckor i förväg. Årsmötet ska äga rum senast innan utgången av april månad. Varje medlem äger rätt att inlämna motion senast den 1 februari till nästkommande årsmöte.
Till kallelsen för årsmötet skall bifogas plats, datum och tid och förslag till dagordning, som skall innehålla:
 Öppnande av mötet med upprop av ombuden
 Val av mötets ordförande, sekreterare för mötet jämte två justeringsmän och rösträknare
 Fråga om mötets behörighet
 Godkännande av dagordningen
 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 Ekonomisk redovisning för föregående verksamhetsår
 Revisionsberättelse
 Godkännande av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen
 Beviljande av ansvarsfrihet
 Motioner och förslag
 Förslag till budget för kommande tvåårsperiod och fastställelse av årsavgifter
 Val av styrelsen:
• val av ordförande,
• val av minst sex ordinarie ledamöter,
• val av minst två suppleanter,
• val av två revisorer och två revisorssuppleanter,
• val av valberedning
 Övriga frågor
Vid val av styrelse skall årsmötet eftersträva att få så bred representation som möjligt, såväl vad det gäller föreningar som kvinnorepresentation. Medlemsföreningarna och lokalavdelningarna skall uppmanas att nominera kvinnor som ombud till årsmötet i samma proportion som män. En tredje del av styrelsen bör vara kvinnor.
§ 10 Styrelsen åligger
• att verkställa årsmötets beslut,
• att förvalta förbundets medel,
• att ombesörja utgivandet av förbundets skrifter,
• att bestämma personalens löner och anställningsvillkor,
• att tillse att räkenskaperna avslutas för närmaste föregående verksamhetsår och tillställes revisorerna åtminstone fyra veckor före årsmöte dock senast 1 mars,
• att årligen avge berättelse över föregående års verksamhet,
• att övervaka och granska ordförandens verksamhet,
• att verka för anslutning till förbundet.

Styrelsen äger rätt att fatta beslut, då minst 5 ledamöter eller suppleanter för dem är närvarande. Styrelsen äger rätt att utse arbetsutskott inom sig. Styrelsen konstituerar sig själv.
§ 11 Ordföranden åligger
• att verkställa inom förbundet fattade beslut,
• att leda styrelsens arbete,
• att då styrelsen inte är samlad företräda denna,
• att då styrelsen sammanträder eller han/hon själv anser erforderligt, närvara vid sammanträde på annan ort,
• att anställa kontorspersonal, förestå huvudkontoret, övervaka verksamheten i övrigt och teckna förbundets firma ensam eller gemensamt med annan enligt styrelsens bestämmande,
• att själv eller genom ombud vid alla tillfällen, då förbundets rätt kan vara i fråga, företräda förbundet och föra dess talan, kära eller svara inför domstol,
• att i övrigt verka för förbundets bästa,
• att tillse att noggranna räkenskaper jämte förslag till förvaltningsberättelse förläggs styrelsen årligen,
• att inför styrelsen ansvara för åtgärder, som han vidtagit,
• att ordna föredragningar vid styrelsens sammanträden,
• att låta indriva oguldna och till betalning förfallna medlemsavgifter,
• att tillsammans med kassören uppbära inkomna medel samt infordra och granska redovisningar och uppbära och kvittera förbundets tillkommande penningar och värdehandlingar.
§ 12 Förbundet äger rätt att ta emot bidrag och gåvor från enskilda, föreningar och myndigheter.
§ 13 För beslut om ändring av dessa stadgar erfordras två tredjedels majoritet av ombuden vid ett årsmöte eller enkel majoritet vid två av varandra följande årsmöten. För beslut om förbundets upplösning erfordras två tredjedels majoritet av ombuden vid två på varandra följande medlemsmöten med minst tre månaders mellanrum, varvid det ena mötet skall vara ordinarie årsmöte. Vid beslut om förbundets upplösning skall tillgångarna överlämnas till organisationen Läkare Utan Gränser (802017-2360) .

Antagna den 28 mars 1992
Senast ändrat 23 mars 2013
Senast ändrat 5 april 2014