Exempel på stadgar för en lokal förening

§1 Föreningens namn är ……..
§2 Föreningen har till ändamål att …..
§3 Medlemskap kan beviljas (skall beviljas) den som ….. (och erlagt avgift till föreningen). Medlemskap beviljas av styrelsen. Medlem som ej erlagt avgift, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som brutit mot föreningens stadgar, motverkat dess ändamål o.dyl. kan uteslutas efter beslut av årsmötet (styrelsen).
§4 Föreningens årsmöte är högsta beslutande organ och skall hållas varje år före februari månads (ev. annan månads) utgång. Allmänt föreningsmöte kan därutöver sammankallas när styrelsen så finner lämpligt eller minst … medlemmar så begär. Vid årsmöte och medlemsmöte har varje medlem en röst och yttrande- och förslagsrätt. Årsmöte kallas minst två veckor i förväg. Till kallelsen fogas uppgift om plats, datum och tid för mötet samt dagordning för detta.
På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. öppnande av mötet
2. val av ordförande och sekreterare för mötet
3. val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
4. fråga om mötet kallats i behörig ordning
5. godkännande av dagordningen
6. verksamhetsberättelse för det gångna året
7. ekonomisk redovisning för föregående år
8. revisionsberättelse
9. godkännande av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. förslag till budget för nästa år samt medlemsavgift
11. val av styrelse
val av ordförande för ett år
val av minst 5 ordinarie ledamöter (ev. fler)
val av minst 2 suppleanter (ev fler)
12. val av 2 revisorer och 2 suppleanter för dem
13. val av valberedning
14. övriga frågor enlig av mötet fastställd dagordning
15. mötets avslutande.

§5 Styrelsen konstituerar sig själv med sekreterare och kassör (ev. vice ordf etc). Det åligger ordföranden och styrelsen att kalla till sammanträden enligt stadgarna samt verkställa årsmötets och medlemsmötenas beslut. Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 av styrelsens ledamöter eller suppleanter för dem är närvarande. Ordföranden skall kalla till sammanträde med styrelsen när han själv eller minst 2 styrelseledamöter finner det av behovet påkallat.
§6 Ändringar och tillägg till dessa stadgar kan beslutas av årsmöte med 2/3-dels majoritet av närvarande medlemmar. Varje medlem skall erhålla ett ex. av gällande stadgar.
§7 Föreningen kan upplösas om två på varandra följande föreningsmöten så beslutar med 2/3-dels majoritet, dock att ett av dessa möten skall vara ordinarie årsmöte och att mellan mötena förflutit minst en månad. Vid upplösning skall föreningens samtliga tillgångar och handlingar överlämnas till ……