Immigranternas Riksförbund (IRF) bildades 1973. Medlemmar i IRF är enskilda personer och invandrarföreningar, oberoende av nationalitet.

Vi tar aktiv del i våra medlemsföreningars verksamhet.
Vi har som ambition att aktivt delta i våra medlemsföreningars kulturinriktade arrangemang, dels att i mån av våra resurser delta i finansieringen av viktiga projekt, dels genom att hjälpa till med praktiska detaljer och med kontakter. Under året vill vi arbeta för att öka samverkan mellan våra föreningar. Vi kommer att föreslå gemensamma projekt och förmedla och aktivt stötta idéer och förslag med flerkulturella inslag. I det dagliga arbetet hjälper vi våra medlemmar i kontakten med myndigheter och genom att bevaka våra medlemmars intressen. I vårt nyhetsbrev informerar vi om viktiga datum och om olika projekt och stipendium som är av intresse för våra föreningar. Vi kan dessutom bistå föreningarna med administration, i frågor rörande föreningsteknik och med praktiska mötesfrågor.
IRF bygger på solidaritet mellan alla invandrargrupper.
IRF är partipolitiskt och religiöst obundet. Vi arbetar för att invandrarna ska synas, för att deras rättigheter ska respekteras och för att öka invandrarnas inflytande i det svenska samhället. Ett riksförbunds uppgift består i hög grad av att vara remissinstans i frågor som rör medlemsföreningarna. De flesta riksförbunden bevakar sin egen nationalitet men IRF bevakar och driver frågor som är gemensamma för invandrare i Sverige.

Vi vill verka för våra medlemsföreningars gemensamma kulturella, sociala och politiska intressen genom att:
• Hjälpa våra medlemsföreningar att skapa ett intresse runt sin kultur
• Påverka och driva frågor gällande diskriminering, bostadspolitik, allmän arbetsmarknadspolitik, åldringsvård och rätt till hemspråksundervisning
• Sprida kunskap om olika kulturer till det svenska samhället
• Bevaka och ta del av den kulturella, sociala och politiska utvecklingen i Sverige och i Europa.
________________________________________
IRF har till syfte:
• att tillvarata invandrarnas och minoriteternas intressen i Sverige
• att verka för medlemsföreningarnas gemensamma kulturella och sociala intressen
• att arbeta för samverkan mellan medlemsföreningarna sinsemellan och mellan föreningarna och det svenska samhället
• att bevaka och ta del av den kulturella, sociala och politiska utvecklingen i Sverige
• att särskilt bevaka de frågor som berör invandrare, såväl medlemmar som andra
• att ge medlemsföreningarna sitt stöd, i första hand de föreningar som företräder små minoritetsgrupper och därmed har det svårast.
________________________________________

IRF verkar särskilt i frågor som berör:
• Invandrarbarnens skolgång
• Invandrarungdomarna och deras möjligheter till arbete och yrkesutbildning
• Svenskundervisning för vuxna invandrare
• Flyktingars rätt till fristad i Sverige
• Utbildning av medlemsföreningarnas funktionärer
• Bevakning av medlemsföreningarnas ekonomiska intressen
________________________________________

Samarbetsorganisationer
Immigranternas Riksförbund är medlem i och stödjer
Immigrant-institutet
NOOW ( Now Organize Orgnisations Worldwide)
_____________________________________________

Välkommen att söka medlemskap i IRF

 

Lämna ett svar